Zákon o kácení

Rizikové kácení stromů

Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny

Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Důvodem ke kácení není zastínění objektů (oken), alergické potíže, opad listí ani ucpávaní okapů.

Rozhodne-li se občan (fyzická osoba) pokácet strom na svém vlastním pozemku může toto provést bez povolení orgánu ochrany přírody za následujících podmínek:

Od 1.11. 2014 platí nová vyhláška, která upravuje změny z roku 2013. Ovocné dřeviny včetně ořešáku se mohou kácet bez povolení aniž by kácení bylo limitováno průměrem kmene stromu.

Na ostatní neovocné dřeviny s obvodem větším než 80cm si musí zhotovitel zajistit povolení ke kácení.

 

Žádost o kácení musí obsahovat následující náležitosti:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
d) udání obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti


Jedinou výjimkou, kdy povolení ke kácení dřevin není třeba (hrozí zde nebezpečí z prodlení), je situace, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (cca 500.000 Kč).

Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Dále není třeba povolení ke smýcení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (vodní zákon, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů).

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který jemůže pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštníhooprávnění (oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost povolení ke kácení).

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu což je od1.10. do 31.3. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení. Žádosti o kácení semohou podávat během celého roku nikoliv jen během doby vegetačního klidu. Orgán ochrany přírody je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 634/2004 Sb., správních poplatcích v platném znění (dále jen „zákona o správních poplatcích“) povinen vybírat za provedené místníšetření správní poplatek podle části I položky 20 písm. a) místní šetření (komisionální řízení) dle sazebníkusprávních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích. Sankce za pokácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení (pravomocného rozhodnutí) nebo poškození dřeviny tak zvaným ořezem, který je proveden laicky, bez znalostí fyziologie a anatomie stromů(posoudí orgány ochrany přírody - MěÚ Roudnice nad Labem a ČIŽP) jsou následující:

Fyzické osobě může být uložena pokuta do výše 20.000 Kč,- za pokácení jednoho kusu dřeviny a 100.000 Kč,- za poškození nebo pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les.

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz

Přehled služeb

Kácení rizikových stromů, prořez korun stromů, arboristika, stromolezectví, likvidace nebezpečných stromů, zajišťujeme havarijní služby při kácení rizikových stromů.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás prosím kontaktujte buďto telefonicky, mailem nebo přímo přes kontaktní formulář.

Telefon: +420-777-815-206
E-mail: info@kaceni-plzen.cz